Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

  1. Kakovost in ravnanje z okoljem sta osnovni usmeritvi podjetja. Osnovni cilj je: proizvajati in prodajati kakovostne izdelke, ki zadovoljijo potrebe in zahteve kupca in ne obremenjujejo okolja.
  2. Težimo h kakovosti, ki predstavlja optimalno kakovost glede na dolgoročne ekonomske učinke, v skladu s poslovno politiko podjetja. Pri oceni kakovosti ima mnenje kupcev odločilen pomen.
  3. Zavezani smo k preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja.
  4. Naši izdelki morajo v celoti ustrezati zahtevam, ki jih določajo nacionalni in mednarodni predpisi in standardi. Naše poslovanju mora biti v skladu z okoljsko zakonodajo.
  5. Izdelki naj zadovoljujejo zahtevnega kupca, tako glede na funkcionalnost oz. uporabnost, ravno tako pa naj bodo prijazni do človeka in okolja.
  6. Kakovost podjetja pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost izdelkov, konkurenčne cene, do kakovosti poslovanja v celoti.
  7. Za kakovost in ravnanje z okoljem je najprej odgovoren direktor podjetja, ki planira in usmerja vse aktivnosti za doseganje kakovosti in primerno ravnanje z okoljem. Svoj del odgovornosti za kakovost in ravnanje z okoljem nosijo vsi zaposleni v podjetju glede na pristojnosti in odgovornosti pri delu.
  8. Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem bomo vzdrževali na ravni zahtev mednarodnih standardov za sisteme vodenje ISO 9001 in ISO 14001. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je dokumentiran v POSLOVNIKU VODENJA, le-ta pa je usklajen s prakso.
direktor: Maksimiljan Uranšek

Dravograd, 25.8.2016